Select Page

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa podizanja kvalitete turističke ponude na području Splitsko-dalmatinske županije za 2017. godinu

 

Želimo Vas obavijestiti da je sada idealna prilika za kupovinu vrhunskog hidromasažnog bazena ili saune. Splitsko-dalmatinska županija otvorila je natječaj za poticaj za opremanje wellness prostora u privatnom smještaju koji traje do 20. ožujka 2017. godine. Detaljne informacije vezane za natječaj možete vidjeti u nastavku i na ovim poveznicama:

 

MJERA A – POVEĆANJE STANDARDA, KVALITETE I DODATNE PONUDE, DIVERSIFIKACIJA POSLOVANJA I ODRŽIVI RAZVOJ, KORIŠTENJE NOVIH TEHNOLOGIJA, POBOLJŠANJE

A1 – sve vrste objekata iz skupine „HOTELI“: hotel, aparthotel, turističko naselje, hotel baština (heritage), pansion, turistički apartmani, difuzni hotel, integralni hotel

Prihvatljive aktivnosti:

 • obnova i cjelovito opremanje smještajnih jedinica iz skupine „Hoteli“, te njihovih pratećih sadržaja u cilju povećanja standarda i kvalitete, uz uvjet dostizanja više kategorije ugostiteljskog objekta za jednu zvjezdicu, odnosno zadržavanja kvalitete postojeće kategorije minimalno 3* (uz obveznu dostavu Zapisnika o očevidu s rekategorizacije o uvjetima koje treba ispuniti za zadržavanje postojeće kategorije), sukladno važećem Pravilniku o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih objekata iz skupine hoteli
 • razvoj i unapređenje dodatnih sadržaja: bazeni (minimalne vodene tlocrtne površine 30 m2 za vanjske i minimalne vodene tlocrtne površine 20 m2 za unutarnje bazene unutar čvrstih objekata),wellness i drugi rekreacijski, sportski, zabavni ili tematski sadržaji koji pridonose većoj popunjenosti i produljenju turističke sezone
 • ulaganje u realizaciju tematskog definiranja Hotela, odnosno utvrđivanja posebnog standarda za vrstu Hotel posebnog standarda: Lječilišne vrste hotela, Hotel business, Hotel meetings, Hotel congress, Hotel club, Hotel casino, Hotel holiday resort, Hotel coastline holiday resort, Hotel family, Hotel small & friendly, Hotel senior citizens, Hotel health & fitness, Hotel wellness, Hotel diving club, Hotel motel, Hotel ski ili Hotel za osobe s invaliditetom
 • podizanje kvalitete hotela, ispunjavanjem uvjeta za dobivanje oznake kvalitete Q, sukladno Pravilniku za dodjelu oznake kvalitete ugostiteljskog objekta vrste Hotel (NN 36/12) · ulaganja izvršena u tijeku 2015. i 2016. god. u dostizanje uvjeta za uključenje postojećih ugostiteljskih smještajnih objekata u vrstu Hotel baština (heritage), Difuzni hotel ili Integralni hotel, uz uvjet dostave rješenja o ispunjavanju minimalnih uvjeta za predmetnu vrstu Hotela kao dijela obvezne dokumentacije uz Zahtjev KTG/16
 • ulaganje u zeleno poduzetništvo u turizmu: dostizanje uvjeta za dobivanje nacionalnog znaka zaštite okoliša – Prijatelj okoliša, sukladno Pravilniku (NN 70/08, 81/11), znaka zaštite okoliša Europske unije – EU Ecolabel, sukladno Pravilniku (NN 110/14)

Iznos potpore:

Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 50.000 kuna

Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 350.000 kuna

 

A2 – „KAMPOVI I DRUGE VRSTE UGOSTITELJSKIH OBJEKATA ZA SMJEŠTAJ“ (kamp, kamp odmorište, hostel i druge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj)

Prihvatljive aktivnosti:

 • obnova, proširenje i uređenje postojećeg kampa ili kamp odmorišta, podizanje kvalitete osnovnih i dodatnih sadržaja uz uvjet dostizanja više kategorije kampa za jednu zvjezdicu, odnosno zadržavanja kvalitete postojeće kategorije minimalno 3*, sukladno važećem Pravilniku o razvrstavanju, minimalnim uvjetima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata iz skupine kampovi
 • izgradnja novog kampa ili kamp odmorišta na područjima gdje takvih sadržaja nema (uz prometnice, jadransko zaleđe, i kontinent) sukladno važećem Pravilniku
 • obnova i uređenje postojećih hostela i drugih vrsta ugostiteljskih objekata za smještaj i njihovih pratećih sadržaja u cilju povećanja standarda, podizanja kvalitete, odnosno povećanja kategorije smještajnih objekata koji se kategoriziraju (dokaz dostava novog rješenja o minimalnim uvjetima/kategoriji po završetku projekta), sukladno važećem Pravilniku o razvrstavanju, minimalnim uvjetima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata iz skupine ostali ugostiteljski objekti za smještaj
 • povećanje standarda i kvalitete prenamjenom postojećih ugostiteljskih objekata iz skupine „Ostali ugostiteljski objekti za smještaj za smještaj“ u vrstu smještajnog objekta iz skupine „Hoteli“ – sukladno važećim pravilnicima · razvoj i unapređenje dodatnih sadržaja kampa i drugih vrsta objekata za smještaj: bazeni (minimalne vodene tlocrtne površine 30 m2 za vanjske i minimalne vodene tlocrtne površine 20 m2 za unutarnje bazene), sadržaji vezani za animaciju, sport i rekreaciju, sadržaji za djecu, zabavni i tematski parkovi i sl.
 • povećanje i poboljšanje standardnih i propisanih uvjeta za osobe sa invaliditetom
 • ulaganje u zeleno poduzetništvo u kampovima: dostizanje uvjeta za dobivanje nacionalnog znaka zaštite okoliša – Prijatelj okoliša, sukladno Pravilniku (NN 70/08, 81/11), znaka zaštite okoliša Europske unije – EU Ecolabel, sukladno Pravilniku (NN 110/14)

Iznos potpore:

Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 50.000 kuna

Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 250.000 kuna

 

A3 – OSTALI UGOSTITELJSKI OBJEKTI ZA SMJEŠTAJ: Hostel, Planinarski dom, Lovački dom, Učenički dom ili Studentski dom ili Akademis, Soba, Apartman, Studio apartman, Kuća za odmor, Prenoćište, Odmaralište za djecu, Objekt za robinzonski smještaj

Prihvatljive aktivnosti:

 • prenamjena postojećih ugostiteljskih objekata iz skupine „Ostali ugostiteljski
 • objekti za smještaj“ u vrstu smještajnog objekta iz skupine „Hoteli“ – sukladno • važećim pravilnicima (dokaz – dostava novog rješenja o minimalnim uvjetima i • kategoriji po završetku projekta)
 • aktiviranje planinarskih i lovačkih domova, izgradnja i/ili uređenje objekata za
 • robinzonski smještaj, za potrebe posebnih oblika turizma (dokaz – dostava rješenja
 • ispunjavanju uvjeta za predmetnu vrstu ugostiteljskog objekta po završetku • projekta)
 • razvoj i unapređenje dodatnih sadržaja postojećeg registriranog objekta iz skupine
 • „Ostali ugostiteljski objekti za smještaj“: bazeni (minimalne vodene tlocrtne
 • površine 30 m2 za vanjske i minimalne vodene tlocrtne površine 20 m2 • za unutarnje • bazene), dostizanje uvjeta za oznaku bike&bed kod objekata za smještaj, te
 • izgradnja i opremanje potrebne infrastrukture za rekreacijske, sportske, zabavne • ili tematske sadržaje koji pridonose većoj popunjenosti i produljenju turističke • sezone • povećanje i poboljšanje standardnih i propisanih uvjeta za osobe sa invaliditetom

Iznos potpore:

Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 50.000 kuna

Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 200.000 kuna

 

A4 – SELJAČKO DOMAĆINSVO – (OPG koje pruža ugostiteljske i /ili turističke usluge)

Prihvatljive aktivnosti:

 • obnova, proširenje i uređenje postojećeg seljačkog domaćinstva, podizanje kvalitete osnovnih i dodatnih sadržaja uz uvjet dostizanja više kategorije seljačkog domaćinstva za jedno sunce, odnosno zadržavanja kvalitete postojeće kategorije (minimalno 3 sunca) ili dobivanje oznake kvalitete
 • ulaganje u uređenje izletišta, kušaonica, vinotočja
 • investicije usmjerene ka osnivanju novog seljačkog domaćinstva ili ugostiteljskog objekta vrste kušaonica (uz Zahtjev je obvezna dostava foto dokumentacije postojećeg stanja, projektna dokumentacija planiranog zahvata, te obvezna dostava registracije po završetku projekta, u roku koji je definiran Ugovorom između davatelja i korisnika potpore)
 • razvoj i unapređenje dodatnih sadržaja sukladno Zakonu o pružanju usluga u turizmu (NN 68/07; 88/10; 30/14; 89/14; 152/14): sportskorekreativni, kreativno-edukativni sadržaji, sadržaji vezani za etno zbirke i tradicijske zanate, te poljoprivredne aktivnosti namijenjene turistima, bazeni (minimalne vodene tlocrtne površine 30 m2 za vanjske i minimalne vodene tlocrtne površine 20 m2 za unutarnje bazene), tematski parkovi, zabavni parkovi i parkirna mjesta
 • povećanje i poboljšanje standardnih i propisanih uvjeta za osobe sa invaliditetom

Iznos potpore:

Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 30.000 kuna

Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 150.000 kuna

 

A5 – OBJEKTI U DOMAĆINSTVU (soba, apartman, studio apartman, kuća za odmor, kamp u domaćinstvu)

Prihvatljive aktivnosti:

 • izgradnja i opremanje isključivo novih bazena, minimalne vodene tlocrtne površine 30 m2 za vanjske bazene i minimalne vodene tlocrtne površine 20 m2 za unutarnje bazene (unutar čvrstih objekata), uz uvjet da uz planirani bazen podnositelj zahtjeva mora imati registrirane minimalno 3 sobe (odnosno 6 stalnih kreveta), ili 4 smještajne jedinice (odnosno 12 gostiju) u kampu. Podnositelj zahtjeva mora imati registraciju „Objekta u domaćinstvu“ do dana podnošenja prijave, kategorije 3 ili više zvjezdica te podmirene sve obveze (boravišnu pristojbu i turističku članarinu) za objekte koji imaju registraciju u prethodnom izvještajnom razdoblju

Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 40.000 kuna

 

MJERA B – RAZVOJ POSEBNIH OBLIKA TURIZMA​

Prihvatljive projektne aktivnosti:

 • ciklo-turizam kroz ulaganja u infrastrukturu i opremu servisa, odmorišta, vidikovaca, elektro punjača i druge potrebne infrastrukture, u cilju poboljšanja sigurnosti, povezanosti, održivosti i prepoznatljivosti (prednost će imati cikloturistički sadržaji vezani za EuroVelo ili ostale transeuropske biciklističke rute, te označene biciklističke rute koje povezuju nekoliko županija)
 • razvoj turističkih usluga u sportsko-rekreativnim i pustolovnim aktivnostima kao što su ronjenje, jahanje, planinarenje, rafting, vožnja kanuima, golf i dr., kroz ulaganja u infrastrukturu, opremu i sadržaje terena i prostora, igrališta, špilja, vidikovaca, adrenalin parkova, vježbališta, odmorišta i sl., radi bolje pristupačnosti i povećanja sigurnosti korisnika, posebno na već postojećim trasama Via Dinarice, ili drugim definiranim i označenim rutama planinskog, pustolovnog ili konjičkog turizma, te promotivne aktivnosti za navedenu ponudu
 • uređenje i opremanje postojećih i izgradnja novih zabavnih i tematskih parkova te umjetnih atrakcija, koji prema sadržaju/temi i atraktivnosti doprinose konkurentnosti destinacije, uz uvjet dostave projektne dokumentacije, te važeće građevne dozvole ili uvjeta o građenju za nove parkove, uz Zahtjev KTG/17
 • „mali ploveći hoteli“ – dovršetak izgradnje novih, obnova ili rekonstrukcija postojećih manjih turističkih brodova za krstarenje s elementima tradicijske gradnje (Pravilnik o vrstama i kategorijama plovnih objekata nautičkog turizma, Plovni objekti za krstarenje – NN 69/08, 83/09, 49/15)
 • uređenje, obnova i održavanje izletničkih drvenih brodova tradicijske gradnje s uslugom prijevoza turista za jednodnevne izlete (Pravilnik o vrstama i kategorijama plovnih objekata nautičkog turizma, vrsta: Plovni objekti za izlete – NN 69/08, 83/09, 49/15)
 • kreiranje i provedba paket aranžmana novih turističkih proizvoda za tržište posebnih interesa (aktivni i kreativni turizam, turizam hrane i vina, arheološki, botanički, geoturizam, promatranje ptica i drugi posebni oblici turizma), vezanih za predsezonu i posezonu jadranske Hrvatske, te cjelogodišnju ponudu kontinentalne Hrvatske. Kombinacija najmanje tri dodatne ponude od posebnog interesa koje se pružaju kroz paket aranžman. Uz program je poželjno dostaviti dokaz o realizaciji sličnih programa u posljednje dvije godine (priznaju se ugovori, ulaznice, potvrde i sl., s gospodarskim subjektima, udrugama ili ustanovama, vezanim za provedbu programa)

Iznos podpore:

Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 20.000 kuna

Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 250.000 kuna

 

MJERA C – DOSTUPNOST I SIGURNOST

Prihvaljive aktivnosti:

 • provođenje programa javno dostupne defibrilacije u ugostiteljskim objektima (prioritetno: hoteli, kampovi i marine) što uključuje: opremanje ugostiteljskih objekata s automatskim vanjskim defibrilatorima (AED) – medicinskim uređajima za spašavanje i oživljavanje, uz obveznu edukaciju djelatnika sukladno Pravilniku o provođenju programa javno dostupne defibrilacije (NN 120/13 članak 6.). Prednost imaju ugostiteljski objekti na otocima i drugim dijelovima Republike Hrvatske koji u blizini nemaju zdravstvenih ustanova
 • subvencija prijevoza vode brodom vodonoscem ili cestovnim vozilom (bez PDV-a) trgovačkim društvima i obrtima koji se bave hotelskom industrijom na otocima bez vodovoda (potkrijepiti plaćenim računima dostave vode prethodne dvije godine poslovanja)

Iznos potpore:

Potpora do 25.000 kuna za prvu aktivnost (defibrilatori)

Potpora do 100.000 kuna za drugu aktivnost (dostava vode)

 

MJERA D – PREPOZNATLJIVOST

Prihvatljive aktivnosti:

 • Plasman otočnih proizvoda kroz turizam, koji su temeljem propisanih kriterija izvrsnosti, izvornosti i tradicije dobili oznaku „Hrvatski otočni proizvod“, kroz prihvatljive aktivnosti:

o 1. opremanje prodajno-izložbenih prostora u ugostiteljskim objektima na otocima (hoteli, kampovi i marine) za proizvode s oznakom „Hrvatski otočni proizvod“

o 2. realizacija tematskih ruta, ili kreiranje i provedba paket aranžmana s temom „Hrvatski otočni proizvod“ na otoku ili nekoliko susjednih otoka

 • Povezivanje poljoprivrede i turizma korištenjem novih digitalnih tehnologija u svrhu dostupnosti informacija, umrežavanja dionika, bolje informiranosti krajnjih korisnika, te promocije turističkih destinacija s lokalnim ponudama domaćih proizvoda hrane i pića
 • Sufinanciranje međunarodnih skupova/foruma u RH vezanih za investicije u turizmu, uz uvjet sudjelovanja minimalno 200 gospodarskih subjekata

Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 100.000 kuna

Naša uspješnost na tom području je 100%!!! Ako već imate konkretnu ideju, pošaljite nam ime prijavitelja (firma, obrt, opg, fizička osoba) i krati troškovnik, kako ćemo besplatno provjerit ako vas možemo aplicirati na natječaj i poslat ponudu bez obaveze.

Sretno opremanje želi Vam Vaš Armstark Hrvatska team!