Select Page

Ako ste poduzetnik i imate program ili projekt koji će potaknuti razvoj turizma i obogatiti turističku ponudu Grada Zagreba, prijavite se na Javni natječaj kojem je cilj dodjela financijskih potpora. Korisnici potpora moraju imati sjedište na području Grada Zagreba. Iznimno korisnici mogu imati sjedište izvan područja Grada Zagreba, a ulažu na području Grada Zagreba i imaju ili planiraju zaposliti najmanje dva radnika sa prebivalištem u Gradu Zagrebu. Najviši pojedinačni iznos potpore je 50.000,00 kuna, a za više programa/projekata može se ostvariti potpora do najviše 200.000,00 kuna. Natječaj je otvoren do 15. studenog 2017. godine.

Kako se prijaviti i koja dokumentacija Vam je potrebna, pogledajte na službenim stranicama Grada Zagreba, na ovom linku.

Plavi je ured objavio tekst natječaja Grada Zagreba i tu možete doznati sve informacije o tome kako se možete prijaviti za financijska sredstva. Proslijeđujemo ga ovdje u cijelosti.

 

Ako imate program ili projekt koji će potaknuti razvoj turizma i obogatiti turističku ponudu Grada Zagreba, prijavite se na Javni natječaj kojem je cilj dodjela financijskih potpora za poticanje turizma u Gradu Zagrebu. Natječaj će biti otvoren do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 15. studenog 2017. godine.

Predmet Javnog natječaja

Predmet ovog Javnog natječaja je prikupljanje prijava za dodjelu financijskih potpora za poticanje turizma u Gradu Zagrebu.

Razvoju turizma i obogaćivanju turističke ponude doprinose:

 • inovacije u turizmu,
 • razvoj turističkih proizvoda (zdravstveni, kulturni, poslovni, ciklo, eno, gastro, sportski, pustolovni i dr.),
 • unapređenje kvalitete obiteljskog smještaja kroz promociju i brendiranje,
 • događanja (kulturna, zabavna, sportska, eno, gastro i dr.),
 • edukacije kadrova u turizmu i ugostiteljstvu te
 • drugi programi ili projekti značajni za razvoj turizma i obogaćivanje turističke ponude u Gradu Zagrebu.

Prihvatljivi prijavitelji

Korisnici potpora su:

 • mikro, mala i srednja trgovačka društva,
 • obrti,
 • zadruge,
 • djelatnosti slobodnih zanimanja i
 • fizičke osobe koje mogu obavljati ugostiteljsku djelatnost i pružati usluge u turizmu sukladno Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti i Zakonu o pružanju usluga u turizmu.

Korisnici potpora moraju imati sjedište na području Grada ZagrebaIznimno korisnici mogu imati sjedište izvan područja Grada Zagreba, a ulažu na području Grada Zagreba i imaju ili planiraju zaposliti najmanje dva radnika sa prebivalištem u Gradu Zagrebu.

Prihvatljivi troškovi programa/projekata

Potpore se dodjeljuju za sufinanciranje troškova programa/projekata:

 • unapređenja ukupne turističke ponude inovativnim proizvodima i uslugama,
 • koji doprinose stvaranju novih ili razvoju postojećih turističkih proizvoda,
 • organizacije događanja (najam prostora, najam i nabava opreme i materijala vezanih za organizaciju i dr.),
 • brendiranja i promocije prijavljenog programa/projekta,
 • realizacije drugih programa/projekata koji doprinose poticanju razvoja turizma i obogaćivanju turističke ponude Grada Zagreba.

Neprihvatljivi troškovi

Potpore se neće dodjeljivati za sufinanciranje troškova redovitog poslovanja, poreza, troškova autorskog djela, troškova ugovora o djelu, poklona i ostalih troškova koji nisu vezani za realizaciju prijavljenog projekta.

Iznos i intenzitet potpore

Najviši pojedinačni iznos potpore je 50.000,00 kuna. Isti korisnik u jednoj kalendarskoj godini za više programa/projekata može ostvariti potporu do najviše 200.000,00 kuna.
Grad Zagreb sudjeluje u sufinanciranju predloženog programa/projekta najviše do 50% ukupno prijavljenih troškova u troškovniku.
Odobrene i dodijeljene potpore na temelju ovog natječaja smatraju se potporama male vrijednosti.

Rok za prijave

Natječaj će biti otvoren do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 15. studenog 2017. godine.

Za sve dodatne informacije obratite se na e-mail: turizam@zagreb.hr